Regelement Trekkertrekkie Moerkapelle

Voor (hobby)sport trekkers gelden de algemeen bekende regels (b.v. NTTO).

Technische eisen aan de trekker standaard klasse:

Algemeen

– Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om mee te doen, is het niet toegestaan om jezelf en/of je trekker in meer dan 1 klasse in te schrijven. (tenzij anders besproken met Arno van Schajik.)

– De trekkers moeten standaard landbouw- of fabriekstrekkers zijn zonder wijzigingen aan de motor. Dus ook voor oldtimers geldt: originele motor en brandstofpomp en geen turbo, tenzij men kan aantonen, dat deze standaard af fabriek gemonteerd is.

– De motor en transmissie moeten van het originele type zijn en de originele motorkap en grille moeten gemonteerd blijven.

– De trekkers dienen te zijn voorzien van een veiligheidscabine of beugel

– Een degelijke stijgerbegrenzer is verplicht! uitgezonderd voor de vierwiel aangedreven tractoren.

– De hefinrichting indien aanwezig moet tijdens de trek in de laagste stand staan.

– Een werkende aftakas is verplicht voor alle standaard trekkers. De aftakas moet goed en veilig bereikbaar zijn.

– Het maximale aftakasvermogen mag niet hoger zijn dan de vermogensgrens van de klasse waarin men meedoet. Hier geldt een 0% marge.

De vermogensgrens per klasse is:

 • 2.5 Oldtimers bouwjaar voor 1980
 • 2.5 ton standaard 75 pk
 • 3 ton standaard 90 pk
 • 3.5 ton standaard 100 pk
 • 4.5 ton standaard 125 pk
 • 4,5 ton Dames Klasse 125 pk
 • 5.5 ton standaard 150 pk
 • 6,5 ton standaard 175 pk
 • 7,5 ton standaard 200 pk
 • 9 ton Bedrijven 250 pk
 • 9 ton standaard 250 pk
 • 11 ton standaard geen limiet

– Het motortoerental mag maximaal 2700 toeren zijn.

– De Oldtimers moeten gebouwd zijn voor 1980.

– Voor alle trekkers geldt: over technische zaken, waarbij veiligheid en/of een eerlijke wedstrijd in het geding is en waarover dit reglement geen uitsluitsel geeft, geeft de technische commissie een bindend oordeel.

Banden

– De wedstrijd is opengesteld voor trekkers met enkellucht rubber banden.

– De breedte van de banden is maximaal 90 cm voor trekkers t/m 7,5 ton en maximaal 120 cm voor de zwaardere klassen. De banden mogen op geen enkele manier opgesneden zijn.

– De hobby sport klassen mogen wel rijden met opgesneden banden.

– Stalen kammen en kettingen zijn niet toegestaan, behalve bij oldtimers, waar dergelijke wielen standaard zijn.

Gewicht

– Ballastgewichten moeten stevig en niet beweegbaar aan de trekker bevestigd zijn.

– Ballastgewichten mogen niet achter de achterwielen of opzij buiten de trekker uitsteken.

– Indien gewichten in de (front)hef hangen, moet de hef tegen zakken geblokkeerd zijn.

– Frontgewichten dienen aan de voorkant origineel, of met fronthef, zo dicht mogelijk tegen de neus te zijn bevestigt. Maximaal 85 cm vanaf de grille bij trekkers t/m 5.5 ton, voor de klassen 6,5 7,5 en 9,0 ton maximaal 110 cm en voor de klasse tot 11 ton maximaal 150 cm.

– De trekker mag niet verzwaard zijn met aanbouwwerktuigen. Hieronder valt ook een frontlader.

– Het gewicht van de trekker is inclusief chauffeur en mag geen kilo teveel zijn.

– Na het wegen mag er niks meer aan de trekker veranderd worden. (dus ook geen ballast blokken/ gewichten verplaatsen) mocht dat toch nodig zijn op nieuw door technische controle bij de weegbrug!!

Trekhaak

– De maximale hoogte van de trekhaak is 500 mm gemeten vanaf de grond en moet goed en veilig bereikbaar zijn. Voor de 11 ton is de maximale hoogte van de trekhaak 600 mm.

– Het is verboden om de trekhaak op enigerwijze tijdens de trek hoger te stellen.

– De diameter van het gat voor de haak van de sleepketting dient tenminste 7,5 cm te zijn. En de sleepwagenketting moet verticaal aangehaakt kunnen worden. De trekhaak moet horizontaal gemonteerd zijn, met een tolerantie van 10 graden.

– Trekhaak, stijgerbegrenzer of ander deel van de trekker mag de sleepketting inclusief haak niet belemmeren de rechte lijn tussen aanhaakpunt en sleepwagen aan te nemen.

Wedstrijd

– De wedstrijdcommissie heeft de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen betreffende de wedstrijd die voor alle betrokkenen bindend zijn.

– De eerste Trekker die rijdt moet de sleepwagen afstellen, de trek moet over als de sleepwagen in gewicht versteld wordt, de officiële sleepwagen afstelling is meteen de officiële afstand!

– In het geval van overmacht is de wedstrijdcommissie bevoegd groepen deelnemers uit te sluiten van verdere deelname of de wedstrijd geheel te staken.

– Bij aankomst ontvangen de deelnemers hun wedstrijdnummer. Dit dient op de trekker vastgemaakt te worden bij voorkeur aan de voorkant! zodoende dat het niet opwaait. En goed zichtbaar is voor de afstand registratie.

– De wedstrijd duurt vanaf de eerste weging van de trekker tot het terugkeren in het trekkerkwartier.

– De trekkers worden voor de trek gewogen. Indien een trekker voor de trekpoging te zwaar blijkt te zijn, doet de deelnemer mee in de ingedeelde klasse, maar doet niet mee voor een prijs.

– Tijdens de wedstrijd mag alleen de chauffeur op de trekker zitten.

– De deelnemer moet binnen 3 minuten, nadat de sleepwagen gereed staat, op zijn plaats zijn. Bij het niet of niet op tijd verschijnen aan de start wordt de deelnemer gediskwalificeerd.

– Elke trekker moet met een strak aangetrokken ketting zijn trekpoging beginnen.

– Rukken is niet toegestaan, ook niet tijdens een trekpoging.

– De deelnemer mag zijn poging starten, zodra begin- en eindvlagger groen geven.

– Een trekpoging is teneinde zodra de rode vlag gezwaaid wordt. De deelnemer dient dan onmiddellijk te stoppen.

– Tijdens de trekpoging moet de trekker binnen de baan blijven. Als de trekker, of deel ervan de witte lijn (of bij afwezigheid van de witte lijn de grasstrook) buiten de baan raakt volgt diskwalificatie.

– Alle trekkers mogen hun 4wd gebruiken. Het is echter niet toegestaan om veel te gaan slingeren op de baan, om met behulp van de 4wd extra grip te krijgen. Er mag 1 maal van richting veranderd worden tijdens de trekpoging.

– Een trekpoging mag maximaal 2,5 minuten in beslag nemen.

– Extra brandstoftoevoer door middel van een koudstartinrichting is niet toegestaan.

– Bij overmatig verlies van vloeistof door de trekker, als die zich op de baan bevindt, kan de deelnemer worden gediskwalificeerd. Overmatig wordt gedefinieerd als een al dan niet onderbroken vloeistofstroom op de baan, of een vloeistofplek met een diameter groter dan 20 cm.

– Van de standaard klassen gaan de drie prijswinnaars voor de waterrem. Er volgt bij overtreding van het vermogen automatisch diskwalificatie.

 

 

 

 

De pk limieten zijn:                                     2.5 Oldtimers bouwjaar voor 1980

2.5 ton standaard 75 pk

3 ton standaard 90 pk

3.5 ton standaard 100 pk

4.5 ton standaard 125 pk

4,5 ton Dames Klasse 125 pk

5.5 ton standaard 150 pk

6,5 ton standaard 175 pk

7,5 ton standaard 200 pk

9 ton Bedrijven 250 pk

9 ton standaard 250 pk                                       11 ton standaard geen limiet

 

 

– De wedstrijdcommissie heeft de bevoegdheid tot het stilzetten van een trekker en kan op elk moment een trekker aanwijzen voor nadere controle.

Veiligheid en gedrag

– Trekkers moeten te allen tijde op veilige wijze bestuurd worden. Als dit niet gebeurt volgt automatisch diskwalificatie.

– Het rijden op het trekkertrek terrein dient rustig te geschieden, maximaal 5 km/h. Dit geldt uiteraard niet voor de trekpogingen.

– Het is de chauffeurs ten strengste verboden alcoholische dranken te nuttigen of middelen te gebruiken, die het reactievermogen nadelig kunnen beïnvloeden. Bij overtreding wordt de deelnemer onherroepelijk gediskwalificeerd.

– De motor van de trekker mag alleen worden gestart als de chauffeur op de trekker zit. Pas als de motor geheel tot stilstand is gekomen mag de bestuurder de trekker verlaten. Dus zolang de motor draait zit de chauffeur op de trekker!

– Tussen weegbrug en sleepwagens mag de chauffeur zijn trekker niet verlaten.

– Helpers worden niet op de baan toegelaten. Onsportief gedrag van deelnemer en/of helpers wordt met diskwalificatie gestraft.

– Tijdens de wedstrijd is het verboden aan brandstofpompen te sleutelen. Dit mag bij geen van de trekkers, ook niet bij die van een collega.

Diversen

– De Stichting Trekkertrekkie Moerkapelle kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld door deelnemers, helpers en bezoekers.

– Het deelnemen aan de wedstrijd en het betreden van het trekkertrek terrein geschiedt geheel op een volledig eigen risico.

– De deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor zijn trekker, ook als deze onbeheerd in het trekkerkwartier wordt achtergelaten.

– De trekkerchauffeur moet minimaal 16 jaar zijn (in het bezit van een geldig rijbewijs), rijvaardigheid hebben en een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen.

– De trekkers moeten minimaal W.A. verzekerd zijn en moeten een kopie van dit verzekeringsbewijs bij zich hebben.

– Het is voor standaard trekkers en oldtimers verboden om overmatig reclame aan, op of bij de trekker te hebben, behalve de bedrijfsnaam.

– De trekkers dienen schoon aan de start te verschijnen.

– De winnaar van elke klasse is automatisch deelnemer voor volgend jaar.

– De trekkers moeten minimaal een uur voor aanvang van de klasse op het terrein aanwezig zijn.

– Iedere deelnemer krijgt dit reglement en dient volledig hiervan op de hoogte te zijn.

Nogmaals: Stichting Trekkertrekkie Moerkapelle is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door deelname wedstrijd, deelnemers, helpers en bezoekers.

Voor de Trucks en Sporttrekkers gelden de bekende regelementen van de NTTO.

Start typing and press Enter to search